BLOG

marts 2024
Her har været stille, for jeg har arbejdet på den engelske udgave af min bog, samtidig med at mine småkurser er gået igang. Det er rigtig hyggeligt at have kursister i mit eget værksted, så det fortsætter jeg med og vil lægge nye datoer op til efteråret. I mellemtiden er det altid muligt at lave en aftale med mig, hvis man er 3-4 personer, der melder sig samlet.
Min egen løbbinding er så småt ved at tage form igen.
Jeg eksperimenterer med nye former og er således ved at binde i firkanter. Det lykkes bedst med en lidt tyndere sjæl med hør som bindetråd. Udfordringen ligger i hjørnerne, men indtil videre er mit arbejde da nogenlunde firkantet.

I have been quiet, as I’ve been working on the English edition of my book, while also starting my small courses. It’s really nice to have students in my own workshop, so I’ll continue with that and will post new dates for the autumn. In the meantime, it’s always possible to arrange a session with me if there are 3-4 people who sign up together. My own basket coiling is slowly taking shape again. I’m experimenting with new forms and currently binding in squares. It works best with a slightly thinner cord using linen as the binding thread. The challenge lies in the corners, but so far my work is somewhat square.


GODT NYTÅR! – januar 2024
Udgivelsen af min bog ”TOVLIGHEDER – løbbinding for alle” prægede den første halvdel af 2023.
Så kom festivalerne i Saltum, Sønderborg og på Fanø, og udstilling i det røde pakhus i Hobro – inden jeg fik set mig om blev det efterår.
Flere henvendelser fra den store verden – deriblandt Australien – som efterspurgte min bog på engelsk, satte gang i et større oversættelsesprojekt. Det strakte sig gennem de sidste mørke måneder af 23 og fortsætter her i det nye år. Jeg får god hjælp af min amerikanske veninde Lorelle, som retter mit engelsk og i løbet af de næste måneder regner jeg med at kunne sende den færdige opsætning i trykken. Det bliver en fantastisk tilføjelse til mine projekter på de forskellige festivaler, hvor der ofte kommer udlændinge som spørger til mine ting.
Der er også kommet gang i mine små kurser i Bramming (se under fanen KURSER) og jeg glæder mig til at møde nye kursister i mine egne omgivelser.
Så jeg ser frem til et spændende år. Et år hvor jeg skal i gang med nye former og eksperimeter.
Jeg glæder mig til at se jer alle sammen derude!

The release of my book “TOVLIGHEDER – løbbinding for alle” defined the first half of 2023.
Then came the festivals in Saltum, Sønderborg, Fanø, and the exhibition at “Det røde pakhus”  in Hobro – before I knew, it was autumn.
Several inquiries from the big world – including Australia – requesting my book in English, sparked a major translation project. It stretched through the last dark months of ’23 and continues into the new year. I’m receiving valuable assistance from my American friend Lorelle, who is correcting my English, and over the next few months, I expect to send the finished layout to print. It will be a fantastic addition to my projects at various festivals, where foreigners often inquire about my creations.
My small workshops in Bramming have also taken off (see under the KURSER tab), and I look forward to meeting new participants in my own surroundings.
So, I am anticipating an exciting year. A year where I will explore new forms and experiments.
I look forward to seeing all of you out there!


november 2023
Dagene er blevet korte og det er tid til at finde lys frem.
Løbbindingen går langsomt. Jeg har travlt med at oversætte min bog til engelsk, og håber på at se det færdige resultat i foråret. Det vil være fint at kunne have den engelske udgave med på festivalerne og kunne levere til de udenlandske kunder som har efterspurgt den.
Mine Kits leveres med en engelsk oversættelse, og dem har jeg planer om også at få oversat til tysk. Alt sammen store planer – det går lidt ud over tempoet på værkstedet. Men der pibler alligevel ideer frem, som jeg glæder mig til at prøve af, når der bliver tid. Lige nu er der blot en bund til en brødkurv på vej. Måske en idé til et nyt kit. Det nye år vil vise hvad der lykkes.

The days have grown short, and it’s time to light the candles. The basket coiling progresses slowly. I am busy translating my book into English, hoping to see the finished result in the spring. It would be great to have the English version at festivals and be able to provide it to the foreign customers who have requested it.
My kits come with an English translation, and I also plan to translate them into German. All these are big plans that somewhat affect the pace in the workshop. Nevertheless, ideas bubble up that I look forward to trying out when there is time. Right now, there is just a base for a breadbasket in the works. Perhaps an idea for a new kit.
The New Year will reveal what succeeds.


oktober 2023
Mit indlæg lørdag d. 28. på Kreative dage i Fredericia. Jeg fortalte om løbbinding og om min bog som blev lanceret på Kreaklubbens stand på messen.
Stort lærred i stor sal med alle tekniske faciliteter. I mit tilfælde blev det ret enkelt med en diasserie som ledsagelse til min fortælling.
Løbbinding er et håndværk som virker ved sig selv. Jeg havde enkelte eksemplarer med og de blev efterfølgende studeret nøje. Arbejdet skal ses og mærkes.

My precentation on Saturday the 28th at Creative Days in Fredericia. I talked about basket coiling and about my book, which was launched at Kreaklubben’s stand at the fair.
Large screen in a large hall with all technical facilities. In my case, it was quite simple with a slideshow to accompany my story.
basket coiling is a craft that works by itself. I had a few copies with me and they were subsequently studied carefully. The work must be seen and felt.


september 2023
Fanø Strikfestival i Sønderho var månedens begivenhed på løbbindingsfronten. Vores (Danish Craft Kit) lille teltlejr på plænen ved Uldsnedkeren blev rigtig hyggelig, og med skønt vejr og masser af skønne besøgende, hvad kan man så forlange mer’.

Fanø Knitting Festival in Sønderho was the event of the month on the basket coiling front. Our (Danish Craft Kit) small tent camp on the lawn by Uldsnedkeren was really cozy, and with beautiful weather and lots of wonderful visitors, what more could you ask for?


august 2023
SÅ sker det! Min bog er færdig. Fantastisk fornemmelse. Jeg har skrevet, fotograferet og layoutet, og den udgives på forlaget Bogoo.
Bogen lanceres i boghandlen til oktober, men kan allerede nu forudbestilles her: Kreaklubben
Den kan også købes direkte hos mig. Skriv til mig på min e-mail tovligheder@outlook.dk
Eller forudbestil hos Boghandelen: Bog og Idé
Pris 259,95 kr

NOW it happens! My book is finished. Great feeling. I have written, photographed and made the layout, and it is published by the publisher Bogoo.
The book launches in bookstores in October, but can already be pre-ordered via this link: Kreaklubben
It can also be bought directly from me. Write directly to me at my e-mail tovligheder@outlook.dk
Or pre-order from the Bookshop via this link: Bog og Idé
Price 259,95 Danish Kroner


august 2023
Udstillingen “uge33” i Hobro Pakhus er fin og alsidig. Mit bidrag er “De fire elementer”: Ild, jord, luft og vand.
Alle emner blev sat op af folkene omkring udstillingen, så det var spændende at møde op til fernisering og se hvordan det hele så ud.
Jeg har mange ting med til salg i butikken, og min bog blev vist frem og solgt her for første gang.
Jeg deltog også som arbejdende værksted den første søndag, og mange interesserede kiggede med og spurgte til arbejdet. Folkene bag udstillingen har taget imod mig og mine ting med åbne arme og det har været en rigtig dejlig oplevelse.

The exhibition “uge33” in Hobro Pakhus is exciting and versatile. My contribution is “The Four Elements”: Fire, Earth, Air and Water.
All subjects were set up by the people around the exhibition, so it was exciting to show up for the vernissage and see how it all looked.
I have many things for sale in the shop, and my book was displayed and sold here for the first time.
I participated as a working workshop on the first Sunday and many interested people looked along and asked about the work. The people behind the exhibition have welcomed me and my things with open arms and it has been a really good experience.


juli
På vej mod ferie og færdig med temaerne ild og jord … nu gælder det et luft-tema. Det er sværere, men jeg har en ide om måger der flyver. Om det kan lade sig gøre ved jeg ikke. Men det skal prøves. God løbbindingssommer!

Heading for the holidays and done with the fire and earth themes…now it’s an air theme. It’s more difficult, but I have an idea about seagulls flying. I don’t know if it can be done. But it must be tried. Have a good basket weaving summer!


juni 2023
GARN UDEN GRÆNSER i Sønderborg sammen med Danish Craft Kit’s skønne kvinder. Det var varme skønne dage med en masse interesserende gæster og fine oplevelser. Vi fik en super flot modtagelse da vi kom og hjælp til at slæbe alle vores mange kasser. Flot værtskab af Garn Uden Grænser! Det har jeg mod på igen næste år.
Jeg havde to nye kit med. HAT PÅ – en lille filtbøtte med låg – og BETTE BØTTE som er en fin træbøtte drejet af Kaj Pedersen hvortil man binder et låg. Og nu overvejer jeg, hvilke nyheder jeg kan have med til FANØ STRIK i september, mens jeg binder emner til udstillingen i Uge33 i Hobro Pakhus. Mit indslag der bliver bundet over emnet: Jord, luft, ild og vand.

YARN WITHOUT BORDERS in Sønderborg together with the wonderful women from Danish Craft Kit. It was warm, beautiful days with lots of interested guests and great experiences. We got a super nice reception when we arrived and got help to carry all our many boxes. Great hosting by the people from Yarn Without Borders! I have the courage to do that again next year.
I had two new kits with me. HAT PÅ – a small felt bucket with a lid – and BETTE BØTTE which is a fine wooden bucket turned by Kaj Pedersen to which you sew a lid. And now I’m considering what news I can bring to FANØ STRIK in September, while I make items for the exhibition in Week33 in Hobro Pakhus. My feature there will be made over the theme: Earth, air, fire and water.


maj 2023
Måneden var præget af, at jeg skulle på Saltum Uldfestival og samtidig kigge frem mod august, hvor jeg deltager i UGE33 i Hobro Pakhus. Der skal bindes nye ting til udstillingen og det kræver mange overvejelser og mange timer med binderiet. Nyt skal der til. Og helst noget, der er en idé i.
Saltum uldfestival var igen er dejlig oplevelse sammen med pigerne i Danish Craft Kit og alle de mange positive besøgende. Det er sjovt at se folks forundring, når de oplever løbbinding for første gang. Og dejligt, når der er nogen, der har mod på at springe ud i det. Det var travle, gode dage!

The month was caracterized by the fact that I had to attend the Saltum Wool Festival and at the same time look forward to August, where I will participate in UGE33 in Hobro Pakhus. New things must be made for the exhibition and this requires a lot of thought and many hours with the basket weaving. New things are needed. And preferably something with an idea.
Saltum wool festival was once again a wonderful experience together with the girls in Danish Craft Kit and all the many positive visitors. It’s fun to se people’s amazement when they experience basket weaving for the first time. And it’s great when someone has the courage to jump into it. Those were busy, good days!


april 2023
Jeg vælger mig april! i den det gamle falder, i den det ny får fæste. Det volder lidt rabalder, dog fred er ej det bedste, men at man noget vil.
Jeg vælger mig april, fordi den stormer, fejer, fordi den smiler, smelter, fordi den evner ejer, fordi den kræfter vælter, i den bli’r somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson, 1870
Her er omslaget på min bog – godkendt og på vej i trykken !

I choose April for me! in which the old falls, in which the new takes hold. It causes a bit of a ruckus, but peace is not the best, but that you will do something.
I choose April, because it storms and sweeps, because it smiles and melts, because it has skills and pours out strength, in it the summer is born!
(It is hard and nearly a shame to translate poetry)


Here is the cover of my book – approved and on its way to printing!


marts 2023
Bogen er færdig! – dvs mit grundlæggende arbejde er færdigt, og bogen er sendt til korrektur hos forlaget. Så bliver der nok lidt efterbehandling hos mig, men som helhed er den færdig! Det er vildt og fantastisk spændende.
Lanceringen af bogen kommer først i efteråret, så nu vender jeg blikket mod nye opgaver: Saltum uldfestival i maj, Garn uden grænser i juni, udstilling i Hobro Pakhus uge 33 og Fanø Strik i Sdr. Ho i September.
Lige nu arbejder på nye ting til udstillingen i Hobro i uge 33 – Bl.a. et turkist tema med nye tekniske udfordringer: striber og tern. Kom og se når udstillingen åbner i august.

The book is finished! – that means my basic work is finished, and the book has been sent to the publisher for proofreading. Then there will probably be some post-processing by me, but overall it is finished! It’s wild and exciting.
The launch of the book won’t come until the autumn, so now I’m turning my attention to new assignments: Saltum wool festival in May, Yarn without borders in June, exhibition in Hobro Pakhus week 33 and Fanø Knitting Festival in Sdr. Ho in September.
Right now I’m working on new things for the exhibition in Hobro in week 33 – Among other things a turquoise theme with new technical challenges: stripes and checks. Come and see at the exhibition in August.


februar 2023
BOGEN:
Jeg arbejder på bogen. Titlen er endnu ikke helt fastlagt, men mon ikke det bliver noget med TOVLIGHEDER.
Timerne flyver med at skrive, binde, fotografere og sætte op. Bedst som jeg tror et afsnit er færdigt, påvirker det jeg skriver andre steder, det jeg tidligere skrev, så det går frem og tilbage mellem siderne. Fotografier sættes ind, kasseres, beskæres og suppleres. Der er ikke noget, der er færdigt, før det sidste punktum er sat.
Hvornår det bliver? – forhåbentlig snart. Men der er endnu et par større ting at binde og nogle fotoserier at tage.

Når det sker, skal jeg straks berette om det! Her på siden kommer der en introduktion til bogens og den indhold. Det er vildt spændende og jeg glæder mig til at præsentere mit værk for alle læsere her.
Selve udgivelse bliver i efteråret. Men mere om det siden!

THE BOOK:
I’m working on the book. The title has not yet been completely determined, but I wonder if it will be something with TOVLIGHEDER.
The hours flyes writing, sewing, photographing and doig the layout. As soon as I think a paragraph is finished, something I write elsewhere affects what I wrote earlier, so I goes back and forth between the pages. Photographs are inserted, discarded, cropped and supplemented. Nothing is finishes until the final dot is made.
When will it be? – hopefully soon. But there are still a few bigger things to sew and some photos to take.
When that happens, I will report it immediately! On this webside, there will be an introduction to the book and its content. It is very exciting and I am looking forward to presenting my work to all readers here.
The publication itself will be in the autumn. Then you will hear more about it


januar 2023
NYHED! NYHED! NYHED!
Det nye år blev skudt igang med turkis. Frisk farve til et friskt nyt år.
Turkise bøtter som bindes i en helt speciel anledning, idet de skal bruges i en bog, som jeg skriver på lige nu, og som udkommer i løbet af efteråret på forlaget Bogoo.
Det bliver en bog om tybrindbinding, som kommer til at indeholde detaljerede teknikker, detaljer og opskrifter til mange forskellige ting.
En grundbog med masser af step by step instruktioner og fif til din egen løbbinding. Og flotte billeder ikke at forglemme.
Hold øje med bogen TOVLIGHEDER i boghandler og på biblioteker til efteråret når den udkommer!

NEWS! NEWS! NEWS!
The new year was kicked off with turquoise. a A fresh color for a fresh new year.
Turquoise baskets that are made for a very special occasion, as they are to be used in a book that I am currently writing and which will be published during the autumn by the publisher Bogoo.
It will be a book about coiling, which will contain detailed techniques, details and recipes for many different things.
A basic book with lots of step by step instructions and tips for your own coiling. And beautiful pictures not to be forgotten.
Look out for the book TOVLIGHEDER in bookshops and libraries this autumn when it is published!


december 2022
Måneden gik stille og roligt. Især fordi jeg ikke gjorde andet, end det jeg altid har haft lyst til i december – nemlig at forberde julen uden at ræse efter julefreden. Og så kom den så sagte. Men løbbindingen blev også sat lidt på pause. Disse små nålepuder blev det dog til. En sjov detalje er, at man kan bruge de små bøtter på flere måder. Det er altid sjovt, når man opdager nye muligheder. Tak for det gamle år. Det var et godt løbbindingsår midt i alle grimme ting, som 2022 bragte med sig. Lad os håbe, at 2023 bliver mere fredligt.

The month passed quietly. Especially because I didn’t do anything other than what I’ve always wanted to do in December – namely to prepare for Christmas without chasing Christmas peace. And then it came. The peace. But the coiling was also put on pause for a bit. However, these little pincushions came to be. A fun detail is that you can use the small baskets in several ways. It’s always fun when you discover new possibilities. Thanks for the old year. It was a good coiling year amidst all the ugly things that 2022 brought with it. Let’s hope that 2023 will be more peaceful.


november 2022
November gik med farvebøtterne, og det blev til mange. Nogen var dristigere end andre, og jeg lærte meget om farver i de uger. Det har været en rigtig sjov erfaring, som jeg kommer til at tage med i mit fremtidige arbejde.

November passed with the colored baskets, and it turned out to be many. Some were bolder than others and I learned a lot about colors in those weeks. It has been a really fun challenge that I will take with me in my future work.


oktober 2022
Restebøtter – en lidt grænseoverskridende syssel, da jeg mest arbejder tone i tone. En udfordring jeg har tøvet ved i årevis. Nu skulle det prøves.
Og resultatet overrasker mig. Det er ikke sidste gang at jeg blander farver.

Baskets made of scrap – a bit of a cross-border job, as I mostly work tone by tone. A challenge I’ve been hesitating about for years. Now it had to be tried.
And the result surprises me. It’s not the last time that I mix colors.


september 2022
Skønne dage til Fanøstrik i Sønderho. Super hyggeligt arrangement.
Trods blæst og regn, som fik de uldne trøjer frem, var humøret højt, og gæssene i baghaven var med til at lokke solen og latteren frem.
De mange interesserede besøgende betød at tiden fløj afsted. Pernille fra Krea by Kræér trak vinderen af den udloddede taske. Tillykke til Marianne Rasmussen som vandt.
Vi kommer igen næste år!!

Beautiful days at Fanøstrik in Sønderho. Super nice arrangement.
Despite the wind and rain, which brought out the woolen sweaters, spirits were high, and the geese in the backyard helped to bring out the sun and laughter.
The many interested visitors meant that time flew by.
We will come back next year!


august 2022
Det har været en travl måned med forberedelser til to begivenheder: Markedsdag på Lillebæltsværftet i Middelfart og FANØ STRIK i september hvor jeg deltager sammen med gruppen Danish Craft Kit hos Uldsnedkeren i Sønderho.
Markedsdagen i Middelfart var superfin dag. Værftet er en flot ramme om de mange håndværk og min hjælper Lene og jeg fik en fin plads i værftets hal. Stemningen var dejlig med mange søde og interesserede besøgende. Noget jeg absolut vil gøre igen.

It has been a busy month with preparations for two events: Market day at Lillebæltsværftet in Middelfart and FANØ STRIK in September, where I participate together with the Danish Craft Kit group at Uldsnedkeren in Sønderho.
The market day in Middelfart was a super nice day. The yard is a nice setting for the many crafts and my helper Lene and I got a nice seat in the yard’s hall. The atmosphere was rearly good amnd there were many nice and interested visitors. Something I will definitely do again.


juli 2022
Perlekurvene er inspireret af den grå bynke, men på gåture rundt på min ø, så jeg, at de smukke tidsler passer lige så fint til bøtterne.
Jeg overvejer derfor, om jeg skal udvide kurvenes grundfarve med en anden farve, så de ikke kun er i en grå version.
Kurvene bliver lavet som KIT, der sælges, når jeg er på festivaler og markeder. Perlerne fås i mange forskellige variationer, som man vælger på stedet.
Næste gang jeg træffes derude er til AKTIVITETSDAG på Lillebælt-Værftet d. 21. august.

The pearl baskets are inspired by the gray Artemisia vulgaris, but on walks around my island, I saw that the beautiful thistles fit the buckets just as well.
I am therefore considering whether I should extend the base color of the baskets with a different color so that they are not only in a gray version.
The baskets are made as KIT, which is sold when I am at festivals and markets. The pearls are available in many different variations, which you choose on the spot. The next time I meet out there is for
ACTIVITY DAY at Lillebælt-Værftet on 21 August.


juni 2022
Juni er ikke kun rød. Jeg har også eksperimenteret med perler og grå løbbinding.
Med en ny perlebrænder har jeg fået mulighed for at lave perler i mange flere smukke farver, end jeg er vandt til. Det er fasinerende at se glasset smelte og flyde sammen med flere farver, som dukker op når perlen køles af. Det er svært at holde op, når man først er startet.
I de kommende måneder skal der eksperimenteres med perler i mange farver og mønstre, og hvordan de kan kombineres med løbbindingen. Måske kommer der også et kit ud af forsøgene. Det vil tiden vise.

June is not only red. I have also experimented with beads and gray coiling.
With a new beadmaster, I have had the opportunity to make pearls in more beautiful colors than I am used to. It is fascinating to see the glass melt and flow together with several colors that appear when the bead cools. It’s hard to stop once you have started.
In the coming months, there will be experiments with pearls in many colors and patterns, and how they can be combined with the coiling. Maybe a KIT will also come out of the trials. Time will tell.


juni 2022
Juni er rød. Og junis røde bøtter står og pynter på bordet. Som en forudsigelse om en dejlig sommer fyldt med farver. Gerne en sommer de er flest her i Danmark: Med sol og regn i en pæn blanding. Vand til at skærpe farvener og solen til at lade dem lyse.

June is red. And June’s red baskets are decorating the table. As a prediction of a lovely summer full of colors. Like a summer as they are most here in Denmark: With sun and rain in a nice mix. Water to sharpen colors and sun to lighten them up.


maj 2022
Så er Saltum Uldfestival overstået.
2 skønne dage med MASSER af mennesker. Vores løbbinding (Krea by Kræér og jeg) fik fuld opmærksomhed, som det nye indslag det var. Mange kender endnu ikke til nutidig løbbinding, og når man selv er bidt af løbbindingen, er det skønt at kunne vække interessen hos andre. Men hold da op hvor er jeg træt bagefter.
Og hvor var det sjovt. Vi er begge nye medlemmer i gruppen Danish Craft Kit, hvor vi er blevet modtaget med åbne arme af de 5 søde kvinder. Nu er vi så 7 !
Jeg kan næsten ikke vente på Fanø Strik i september, hvor vi skal mødes igen.

Now Saltum Wool Festival is over.
2 wonderful days with LOTS of people. Our coiling
(Krea by Kræér and I) got full attention as the new feature it was. Many people do not yet know about contemporary Danish coiling, and when you yourself have been bitten by the coiling, it is great to be able to arouse the interest of others. But now I am tired.
How fun it was. We are both new members of the group Danish Craft Kit, where we have been received with open arms by the 5 nice women. Now we’re 7!
I can hardly wait for Fanø Strik in September, where we will meet again.


april 2022
Så er PICCOLINE også på trapperne…. og færdig ……. SE


marts 2022
BOMBARDINE er færdig og pakket i 5 forskellige farver.
Nu venter CIRKELINE, BOMBARDINE og COLUMBINE blot på deres fjerde søster PICCOLINE, som har travlt med at bliv færdig til Saltum Uldfestival d. 7. – 8. maj hvor de fire bliver præsenteret for første gang.
Glæd jer!

BOMBARDINE is finished and packed in 5 different colors.
Now CIRKELINE, BOMBARDINE and COLUMBINE are just waiting for their fourth sister PICCOLINE, who is in a hurry to be finished for the release at Saltum Wool Festival on 7 – 8 May, where the four will be presented for the first time.
Rejoice!


februar 2022
Her hvor februar løber på held, kan jeg lige nå at fortælle om, hvad jeg har brugt dagene til.
Det har været en travl måned med forberedelser til det første kursus i den kommende weekend.
Og nok et KIT. Nemlig COLUMBINE som egentlig er det tredje kit.
En lille tofarvet skønhed som kommer i fire farvekombinationer. Lige nu er beskrivelsen til korrektur og siden kommer det til salg – også her på hjemmesiden. Jeg har brugt mange timer på at binde og fotografere hele processen trin for trin, så det forhåbentligt bliver til at finde ud af for den, der giver sig i kast med den skønne COLUMBINE.

Here, where February runs out, I can just manage to tell about how I have spent the days.
It has been a busy month preparing for the first workshop this coming weekend.
And another KIT.
Now I’ve finished COLUMBINE which is actually the third kit. The sekund KIT is still not finished.
COLUMBINE is a small two-tone beauty that comes in four color combinations. Right now the description is for proofreading and later it will be for sale. I have spent many hours sewing and photographing the whole process step by step. Then it will hopefully be possible to find out for those who will try to sew the beautiful COLUMBINE.


januar 2022
BREAKING NEWS:
Jeg er blevet medlem af gruppen “Danish Craft Kit” sammen med 6 andre dygtige håndværkere. I vil den sammenhæng kunne møde mig på Saltum Uldfestival i maj og på Fanø Strikkefestival i Sønderho i september.
Derfor har jeg fået travlt. Jeg skal have kits klar til maj. Det første er på trapperne: CIRKELINE – et begynderkit hvor man arbejder med de grundlæggende principper for start og afslutning og prøver at forme en lille bøtte.
De næste er planlagt og påbegyndt. Der skal bindes sideløbende med at der fotograferes og filmes hjælpevideoer. Ét skridt af gangen.
Det tager tid! Så hav lidt tålmodighed med mig.
Kittene kan købes på festivalerne og her på hjemmesiden. Alle modeller i flere forskellige farver.

BREAKING NEWS:
I have become a member of the group “Danish Craft Kit” together with 6 other skilled craftsmen. In this context, you will be able to meet me at Saltum Wool Festival in May and at Fanø Knitting Festival in Sønderho in September.
Because of that I’ve got busy. I need kits ready for May. The first one is on the stairs: CIRKELINE – a beginner kit where you work with the basic principles of start and finish and try to shape a small basket.
The next ones are planned and started. The work must be made in parallel with the fotos and filming of help videos. One step at a time.
It takes time! So have a little patience with me.
The kits can be purchased at the festivals and here on the website. All models in several different colors. At first with Danish text, but later in an English translation
.


december
Jeg binder ofte med hør, og har bl.a. bundet med Karen Noes Linea. Ved et besøg i Karens butik i Uldum (www.karen-noe.dk) fandt jeg dette fine hørgarn: Linen Beauty.
Det er tyndere end den svenske hør som jeg også binder med. Så det skal måske lægges dobbelt. Så kan jeg vælge at binde med én farve eller lægge to farver sammen, hvilket vil give et nyt farvespil.
Jeg glæder mig til at eksperimentere med det i juleferien, og vise forsøg og resultater frem her og på min instagramprofil (tovligheder).
Jeg har en masse planer om forskellige nye kits, som kommer til salg i løbet af 2022.

I often sew with linen, and have i.a. sewn with Karen Noes Linea. During a visit to Karen’s shop in Uldum (www.karen-noe.dk), I found this fine linen yarn: Linen Beauty.
It is thinner than the Swedish linen which I also use. So it may need to be laid double. Then I can choose to sew with one color or put two colors together, which will give a new color play.
I look forward to experimenting with it during the Christmas holidays, and show trials and results here and on my instagram profile (tovligheder).
I have a lot of plans for various new kits that will come on sale during 2022.


november
Det er efterår, og det påvirker mine farver. Her i små bøtter som, hvis man ser godt efter, afslører, at de har én farve udenpå og en anden indeni. Og ikke nok med det: ydersidens blanke tråde er af sisal, og indersidens matte er af jute.
Men mellem de smukke efterårsfarver har en lille fræk turkis sneget sig ind og gør opmærksom på sig selv. Lidt sjov skal der til i disse stadigt dunklere dage.

It’s autumn and it’s affecting my colors. Here in small baskets which, if you look closely, reveal that they have one color on the outside and another on the inside. And not only that: the shiny threads of the outside are made of sisal and the dull of the inside is made of jute.
But between the beautiful autumn colors, a little naughty turquoise has crept in and draws attention to itself. A little fun is needed in these increasingly dark days.


oktober
I oktober har jeg været flittig. Flere små bøtter er klar til trædrejerens låg. Nu skal de bare afsted så lågene kommer til at passe. Hvert låg drejes efter den enkelte bøtte så det passer.

In October I have been diligent. Several small baskets are ready for the wood turner. Each lid will be made so it fits each basket.


september
Mine coronasysler fra 2020 er blevet til “rundstykker”. Nu med trælåg drejet af Kaj som er en super dygtig trædrejer.
De fleste låg er af ahorn og et enkelt er af douglasgran. Jeg fortsætter arbejdet med at binde små bøtter. Det er en god afveksling fra større arbejder, som man godt kan hænge lidt fast i. Så er det godt at have noget der hurtigt bliver til noget. Det er altid sjovest at binde de sidste sting og se resultatet.

My small baskets from 2020 have got wooden lids made by Kaj who is a super skilled wood turner.
Most lids are made of maple but a single one is made of Douglas fir. I continue the work of tying small baskets. It is a good pause from larger works, which you can hang on to a little quickly. Then it is good to have something that quickly becomes something. It is always most fun to sew the last stitches and see the result.


august
Den gyldne bøtte er faktisk en juli-bøtte og jeg når med nød at næppe at få den med i august. Men der sker faktisk en masse i mit værksted, og det sidste billede i rækken her løfter sløret for noget af det. Derom senere.
Bøtterne her en bundet med Karen Noes “Linea”. Et garn som med 4 tråde i hver sin farve (tre hør og én bomuld) giver et særligt liv til arbejdet.

The golden basket is actually a July basket and I and I hardly manage to get it here in August. But there is actually a lot going on in my workshop, and the last picture in the series here reveals some of it. More about that later. Just wait and see!
The baskets here a sewn with Karen Noes “Linea”. A yarn which with 4 threads in each color (three linen and one cotton) gives a special life to the work.


juni 2021
Denne taske har været længe undervejs.
Jeg har i mange år bøvlet med mine håndarbejder, når jeg sad i bilen. Garnnøgler, snor, strikkepinde, sakse, nåle og andre redskaber har enten flydt mellem hinanden i en pose eller ligget i en stiv kurv, hvilket har betydet, at der ikke var plads til mine ben: Benbræk på længere ture.
Nu er problemet løst. Denne kurv har en hemmelig udvidelsesbesværgelse, så den er rummelig indvendig, tilpas lille udvendig og står stabilt.
Det har godt nok været lidt sejt at trække hampesnoren gennem sjælen af sisal og jute, så det er gået langsomt – en bid af gangen med tålmodighed og ømme fingre. Men besværet værd. Resultatet er perfekt.

This bag has been under ways for a while.
I have had problems with my needlework for many years when I was in the car. Yarn, string, knitting needles, scissors, needles and other tool have either flowed between each other in a bag, or been in a stiff basket, which meant that there was no room for my legs: sore leg on longer trips.
Now the problem is solved. This basket has been measured after the space and it has a secret spell so it is spacious inside, small outside and stable.
It has been a little hard to pull the hemp string through the core of sisal and jute, so it has been a slow work – one bite at a time with patience and sore fingers. But worth the effort. The result is perfect.


maj 2021
Så blev den gråbrune pung færdig. En kraftig lidt større sag med en dertil passende kraftig lynlås.
Siderne er delt i to midt på siden og bundet færdig hver for sig. Det betyder at det er let at åbne pungen og komme ned til indholdet.
Jeg er kommet til at holde af den undervejs. Den har sin helt egen charme.

The gray-brown purse is finished. A powerful slightly larger thing with a suitably powerful zipper.
The sides are divided in two in the middle of the side and finished separately. This means that it is easy to open.
I have come to love this purse along the way. It has its very own charm.


april 2021
Marts måned gik uden nyheder her på siden, men med arbejdet på gråtonebøtterne fra hvid til sort. Bunken af garn forvandledes langsomt til små bøtter, hvor sjælen voksede med én meter fra bøtte til bøtte startende fra den lyse ende.
For hver bøtte skiftede jeg enten farve på sjæl eller bindetråd. Således gentog jeg den hvide bindetråd fra den lyse bøtte (yderst til højre) og bandt med den på den lysegrå bøtte (nr. 2 fra højre). Jeg bibeholdt sjælen fra nr. 2 til nr. 3, men skiftede bindetrådens farve til lys grå etc etc.
Hokus pokus. Således endte jeg med sort på sort.
Nu er sneen væk og markerne er nypløjede. Det næste projekt er i den brune skala, selvom buske og træer spirer med nye lysegrønne skud og påskeliljerne blomstrer.
Og således beholder jeg dagene, der er gået, en stund endnu.

The month of March went with the work at the grayscale baskets from white to black. The pile of yarn slowly turned into small baskets, where the soul grew by one meter from basket to basket starting from the light end.
For each basket, I changed either the color of the core or the sewing thread. Thus, I repeated the white sewing thread from the light basket (far right) and used it on the light gray bucket too (No. 2 from the right). I kept the soul from No. 2 to No. 3, but changed the color of the sewing thread to light gray etc etc.
Hey presto! Thus, I ended up with black on black.

Now the snow is gone and the fields are newly plowed. So the next project is on the brown scale, though shrubs and trees are sprouting with new light green shoots and the daffodils are blooming.
And that’s how I keep the days that have passed for a while yet.


februar 2021
Så fik vi endelig sne efter flere år med grå vintre.
Med de hvide farver og gråtonerne holder jeg lidt på sneen og lyset. Inspiration til 6 bøtter fra hvid til sort som jeg vil vise her når de er færdige.

Then we finally got snow after several years of gray winters.
With the white colors and shades of gray, I stick a little to the snow and the light. Inspiration for 6 baskets from white to black which I will show here when they are finished.


januar 2021
Mit arbejdsværelse er klar til det nye år.
Det er altid inspirerende når alle materialerne ligger synlige og på rette plads i alle regnbuens farver. For slet ikke at tale om at bordpladen er ryddet. På de to sorte rullevogne ligger snor og garn i farve- og materialekombinationer og venter på at blive til noget. Ikke alle ideer bliver gennemført, og nogle bliver til noget helt andet end først tænkt. Så jeg fortæller ikke om mine planer, for de kan nå at ændre sig mange gange.

My workshop is ready for the new year.
It is always inspiring when all the materials are visible and in the right place in all the colors of the rainbow. Not to mention that the tabletop has been cleared. On the two black trolleys, string and yarn lie in color and material combinations, waiting to turn into something. Not all ideas will be completed, and some turn into something completely different than first thought. So I do not tell about my plans, because they can change many times.


januar 2021
Året starter forsigtigt med en lille pung – lys og venlig og mere blød end efterårets mørke olivenpung (19 x 11 cm)
Jeg har ikke bundet så meget i de seneste måneder. Men dette lille projekt fik jeg færdigt, som en lille optimistisk start på 2021.

The year starts gently with a small purse – light and friendly and softer than the dark olive purse from the autumn (19 x 11 cm)
I haven’t coiled that much in the last few months. But I finished this little project, as a small optimistic start to 2021.


oktober 2020
En fast oliven-/efterårspung – et lille overskueligt projekt som afveksling fra den større køkkenkurv.
Mørk i farven som efteråret der er over os (17 x 11 cm)

A firm olive / autumn purse – a small manageable project as a diversion from the larger kitchen basket.
Dark is the color as the autumn which is upon us (17 x 11 cm).


oktober 2020
Her har været stille de sidste måneder, for jeg har haft travlt med at strikke til mine små nye børnebørn.
Nu er jeg tilbage ved løbbindingen, og forbereder mig til efterårets kurser.
Jeg har også flere forskellige projekter i gang med hør som bindetråd. F.eks. denne bund til en større kurv til køkkenet.

It’s been quiet here for the last few months, because I’ve been busy knitting for my little new grandchildren.
Now I’m back with the coiling, preparing for the fall courses.
I also have several different projects underway with linen thread as sewing thread. E.g. this bottom for a larger basket in the kitchen.


juli 2020
Madam blå – den blå bøtte blev bundet og fik et låg.
Sjæl af 2 jute og 4 sisal i 2 nuancer. De tre blå nuancer ligger tæt på hinanden, hvilket giver et fint farvespil i sjælen.
Bindetråden er papirgarn 1,65.
Bøttens mål: Ø14 cm – H 7 cm
Jeg er så heldig at være gift, med en mand som kan noget med træ. Han har lavet låget af asketræ og behandlet det med hvidolie, så det ikke gulner.

Madam blue – the blue basket was made and got a lid.
Soul of 2 jute and 4 sisal in 2 shades. The three shades of blue are close to each other, which gives a nice play of colors in the soul.
The sewing thread is paper yarn 1.65.
Dimensions of the basket: Ø14 cm – H 7 cm.
I’m so lucky to be married to a man who can do something with wood. He has made the lid of ash wood and treated with white oil so that it does not turn yellow.


juli 2020
Aprilbøtten blev til en sommerbøtte.
Efter de sidste måneders arbejde med alle regnbuens farver er det dejligt at hvile øjnene på noget ganske neutralt, og det er også godt at vende tilbage til de materialer jeg selv har plukket ved stranden.
(Se detaljer om kurven under april måned).
Jeg har lyst til at binde mere af den slags, men først skal der lige bindes en blå kurv.

The April basket became a summer basket.
After the last months of work with all the colors of the rainbow, it is nice to rest my eyes on something quite neutral, and it is also good to return to the materials I myself have picked at the beach.

(See details about the basket under the month of April).
I feel like sewing more of that kind, but first a blue basket just needs to be made.


juli 2020
“Over and out” – Farvecirklen er færdig
Alle 20 kurve er syet med papirgarn 1,65 og alle har en sjæl på 2 meter. Sjælen er lavet af sisal, jute og hør i forskellige kombinationer.
Disse små kurve er tænkt til undervisningsbrug, som eksempler på forskellige former, farver og mønstre i tybrindbinding.
I mit arbejde med kurvene er jeg blevet bekræftet i at jeg får de bedste resultater, når jeg holder mig til det enkle udtryk, og der er derfor kurve jeg synes er mere vellykkede end andre. Hvad det præcis er, der gør en kurv harmonisk og fin i udtrykket, er svært at definere, men formen er afgørende. Derefter selvfølgelig kombinationen af farver og mønstre.

“Over and out” – the color cirkle is finished
All 20 baskets are sewn with paper yarn 1.65 and everyone has a soul (core) that is 2 meters long. The soul is made of sisal, jute and flax in various combinations.
These small baskets are intended for educational use, as examples of different shapes, colors and patterns in blanket stitch
(Danish tybind coiling).
In my work with the baskets, I have been confirmed that I get the best results when I stick to a simple expression, and there are baskets I think are more successful than others. What exactly it is that makes a basket harmonious is difficult to define, but the shape is crucial. Then of course the combination of colors and patterns.


juli 2020
Vi er røde…..


juli 2020
Orange billetter


juli 2020
Yellow is the color of my true loves hair


juli 2020
Grøn var min barndoms dal


juni 2020
Jeg vil male dagen blå


juni 2020
Farven lilla


maj 2020
Nyt projekt på vej mens aprilprojektet hviler: små bøtter bundet i tybrindbinding med variation i farver og mønstre .
Alle er bundet med papirgarn. Alle har en sjæl på 2 m.
De første fire bøtter bindes med en sjæl af jute og sisal. Den røde udelukkende med jute. Antallet af bøtter er ikke fastlagt.


april 2020
Så voksede den nye kurv den gamle “over hovedet”. Og nu kan jeg se at der ikke er bindetråd nok til at gøre den færdig.
Den skal være dobbelt så høj. Så den får hvile lidt.


april 2020
Efter marts måneds vægelsind faldt mit valg på de umiddelbart kønneste materialer: tørrede strandkogleaks til sjæl og raffia som bindetråd.
Det er første gang jeg binder med raffia og erfarer, at det skal behandles med lidt større forsigtighed end fladt papirgarn, da det ellers kan rives i stykker.
Jeg ønsker at binde en større kurv, og fik startet for spinkelt, så nu må den første bund hvile, mens jeg binder et nyt og mere solidt projekt, med en tykkere sjæl. Strandkogleaksene har kantede stængler og det bøvlede jeg lidt med i det første forsøg, hvor sjælen er tynd. Hver gang jeg tilføjede en ny stængel komme der let en lille bule. Nu falder stænglerne fint ind i den tykkere sjæl.

Det er mit første forsøg med strandkogleaks, og efter at have justeret sjælens tykkelse, synes jeg det egner sig vældig godt til formålet. Den smukke grålige farve passer smukt til bindetrådens hvide farve.
Nu skal der formes………

After the indecisiveness of March, my choice fell on the immediately most beautiful materials: dried Bolboschoenus maritimus for soul (core) and raffia as a sewing thread.
This is the first time I sew with raffia and experience that it must be treated with a little more care than flat paper yarn, as otherwise it can be torn to pieces.
I want to sew a bigger basket, and got started too flimsy, so now the first bottom must rest while I sew a new and more solid project, with a thicker soul. The Bolboschoenus maritimus have angular stems and I messed with that a bit in the first attempt, where the soul is thin. Every time I added a new stem, a small bulge would easily appear. Now the stems fall nicely into the thicker soul.

This is my first attempt at Bolboschoenus maritimus, and after adjusting the thickness of the soul, I think it lends itself very well to the purpose. The beautiful greyish color matches the white color of the binding thread beautifully.
Now it has to be shaped ………


marts 2020
Ubeslutsomheden har holdt sit indtog.
Hvilket nyt projekt skal jeg starte på nu? En kludekurv af gamle udtjente bukser bundet med forskellige kvaliteter hør, eller en kurv af tørrede strandkogleaks bundet med raffia? Eller noget helt andet?
Sådan som det ligger her, ser det ikke for kønt ud……..


marts 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tryk på billederne for at se et større format)
Coronasysler
Når tiden står stille, må man finde på. Jeg har kastet mig over bitte små projekter, så der er noget at glæde sig over hver dag: En lille ny bøtte eller et lille låg.

Sjælen består i alle bøtter af 3 sisal + 2 jute eller noget der svarer til denne tykkelse.

Bindetrådene er af forskellige kvaliteter hør – en tynd svensk hør 16/2 som lægges dobbelt, eller en enkelt tråd af Karen Noes Linea. Stingene er små: Små fine korte sting, der svarer til den lidt tynde sjæl, som snos let, så den bliver fast og rund.


februar 2020
Jeg vinder papirgarn op til kommende kurser og salg. Bundterne er på ca 75 gr og sættes til salg her på hjemmesiden når jeg er færdig med alle farver.


februar 2020
Kursusmateriale: Lille blå kurv med mål og angivelse af materialeforbrug


januar 2020
Tomtehuset, Stenlille.
Efter to herlige dage i Tomtehuset, fordybet i halm og binding efter gammel dansk tradition, er min respekt for det gamle danske håndværk ikke blevet mindre. Jeg blev ikke verdensmester! Men jeg fik en fornemmelse af hvordan, materialet arbejder, og på forskellen mellem det og de materialer, jeg plejer at arbejde med. Det var virkelig spændende og inspirerende!


januar 2020
Så er der friske bundter af jute og sisal på hylderne!
Klar til kurserne i februar, og klar til nye eksperimenter.

Og et NYT MATERIALE: en tynd sisal i mange farver, som det bliver spændende at prøve kræfter med.
Den er en del tyndere end den “gamle” sisal og findes i et væld af smukke farver.
Mit arbejdsrum er lige nu som en bolsjebutik fuld af fristelser.


januar 2020
Oktoberprojektet blev færdigt: tre tasker til tre julegaver:
Taskerne er bundet med en sjæl af sisal og jute og en bindetråd af hør.
De lodrette klapper er monteret med en indvendig magnetlås og hanken er indfarvede lædersnører.
De er bundet på samme måde som den brune taske på forsiden af hæftet “Tovligheder – tasker og punge”, og der er en mere uddybende forklaring.


december 2019
Decemberhygge med godter og spil. Se “Tovligheder – slip gækken løs”
Raflebægre, vaser kurv til godter bundet med en tyk snoet papirsnor som sjæl og fladt papirgarn som bindetråd.
Inde i vaserne er der syltetøjsglas. I de to der snævres ind mod toppen sidder de fast. I de to andre kan glassene tages ud og vaskes.


november 2019
Mens der arbejdes med julegaverne, har jeg fundet en stor kurv frem, som jeg bandt i en sommerferie for nogle år siden. Den er bundet i lukket løb, og den var tung at håndtere. Det var hårdt for mine hænder og arme. Men resultatet var anstrengelserne værd.
Sjælen er af 3 snore parpirkordel (den papirsnor man fletter stolesæder af), og bindetråden er af sisal.
Det lukkede løb er ikke det, jeg beskæftiger mig mest med. Det er lidt for langsomt til mit temperament.
Jeg kan godt li’ Tybrindbindingens lidt mere rustikke karakter. Men det sker at jeg binder en ting i lukket løb. Ellers bruger jeg det mest til afslutninger og låg.


oktober 2019
Nye projekter planlægges. Julen nærmer sig, så hvad det bliver til afsløres først d. 24 december.


oktober 2019
The English translation of my booklets is finished !!
When purchasing the Danish booklets, the English text can be acquired for free as a PDF file.


oktober 2019
Jeg arbejder på at oversætte teksterne i mine hæfter til engelsk, da jeg har fået flere henvendelser fra udlandet. Det er et tidskrævende projekt – lige så tidskrævende som løbbinding – Og næsten lige så sjovt.
For hvad kalder man løbbinding på Engelsk? Og hvordan beskriver man det “at binde”, når det ikke giver mening at skrive sådan på engelsk?
Heldigvis har jeg fået hjælp til de mest påtrængende tekniske ord fra en kurvebinder i Wales. Og så håber jeg blot, at man også kan forstå det i Østrig, Spanien og andre europæisk lande.


september 2019
Når man slipper gækken løs som i mit sidste løbbindingshæfte, kan der dukke par høns op.


august 2019
Genbrugsglæde:
Kludekurve er populære i hele verden i disse år.
Disse kurve er bundet med en kerne af tyk sisalsnor og omviklet med hjemmefarvede kludestrimler.
Bindetråden er hør.


juli 2019
Så er der høstet irisblade til kommende projekter


maj 2019
Indkøb af hør i Sverige
Efter en udflugt til Borgs Vävegarner, Hässleholm i Sverige er der hør på lager i 32 farver og dermed er alle materialer klar til efterårets kurser.


juni 2019
Tasken er færdig.
18 cm høj og monteret med en magnetlås mellem de to lodrette klapper er det en perfekt lille skuldertaske til de mest nødvendige ting.


maj 2019
Begyndelse til en lille brun taske, som skal med i det hæfte, jeg arbejder på lige nu:
TOVLIGHEDER – tasker og punge.
Montering af hanken blev planlagt, før jeg startede på at binde, så læder og snøre til hank er valgt samtidig med sjæl og bindetråd til selve tasken.


Låg kan bindes på mange måder. Det sorte låg i lukket løb er bundet til en æske af birketræ.
Låget er bundet med en sjæl af papirkordel (papirsnor til stolesæder) og en bindertråd af sort papirgarn, som erstattes af sort hør på den yderste omgang.


AFTENSOL i aftensol.
Låg til bøtter: her i mit AFTENSOLtema bundet til en udstilling på Hørvævsmuseet på Krengerup.


Jeg eksperimenterede under HAVBØTTEtemaet også med andre former for at se, om man kan bruge tybrindbindingen til andet end regulære bøtter og kurve.


Mine bøtter er ofte bundet som en del af et tema.
Her en HAVBØTTE bundet til Læsø Kunstfestival i 2014.


Som nybegynder kastede jeg mig fluks ud i at eksperimentere med farver og former med skiftende resultat.
Jeg har beholdt nogle af disse eksperimenter. Hvis de ikke blev smidt i skraldespanden, kom de i huskekassen: En kurv hvor jeg gemmer fejl og eksperimenter til påmindelse, skræk og advarsel.
De mange eksperimenter er til at blive klog af, men det er sket, at et af dem er blevet samlet op for alligevel at blive gjort færdig.


Mit første forsøg.
Med indpakningssnor (sisal) og lidt hør bandt jeg min første lille bøtte i tybrindbinding. Jeg ville kun prøve det en enkelt gang……
Men så måtte jeg alligevel prøve igen, og det blev til flere bøtter. Så til tasker. Og så var vejen vist.
Pas på! Man kan blive afhængig af løbbinding!


Min mors stoppekurv.
Mit første møde med løbbinding er denne kurv, hvori min mor havde det uldtøj, der skulle stoppes, da jeg var barn i 1950’erne. Det var ikke nogen særlig spændende kurv dengang, og den blev først til noget særligt, da jeg selv begyndte at løbbinde og pludselig opdagede den igen.
Idag er den et klenodie!
Kurven er bundet efter gammel dansk tradition med halm som sjæl og bindetråd af papirgarn og den er bundet med åbent løb.
Den stammer efter al sandsynlighed fra 1930-40’erne.
Jeg har erfaret, at man under krigen ikke kunne skaffe sisal og derfor bandt med papirgarn. Det passer med min datering. Man har tidligere også bundet med pilevidjer, hvilket er meget smukt.